Informacje

Kilka przydatnych wskazówek dla Wierzyciela.

Po uzyskaniu prawomocnego tytułu egzekucyjnego Wierzyciel staje przed dylematem, któremu komornikowi zlecić egzekucję tak, aby została przeprowadzona szybko i skutecznie. Jak zatem wybrać właściwie i na co zwrócić uwagę?

Właściwość terytorialna

Praktyka wskazuje, że zdecydowana większość wierzycieli, pomimo możliwości dokonania wyboru dowolnej kancelarii z terytorium całego kraju, decyduje się na komornika działającego najbliżej miejsca zamieszkania dłużnika. Wybór komornika „z rewiru” czyli według właściwości miejscowej sądu rejonowego przy którym komornik działa, a dłużnik jest zameldowany.

Jeżeli jednak mamy wiedzę na temat niezajętego majątku dłużnika (np. rachunków bankowych, wierzytelności lub innych przysługujących mu świadczeń) zasadne staje się prowadzenie egzekucji przez komornika spoza rewiru. Komornik który będzie prowadził tylko naszą sprawę, nie będzie bowiem musiał dzielić odzyskanych od dłużnika pieniędzy pomiędzy innych wierzycieli, a wiec cała kwota zostanie przekazana do naszej sprawy.

Współpraca wierzyciela z komornikiem

Ustalenia majątkowe -z zasady to na wierzycielu ciąży obowiązek wskazania majątku z którego komornik winien przeprowadzić egzekucję. Czynności terenowe - poza wskazaniem majątku ważne jest, aby komornik przeprowadził u dłużnika czynności terenowe, najlepiej przy uczestnictwie wierzyciela, lub jego pełnomocnika.

Szybkość i determinacja

Skuteczność egzekucji jest często związana z szybkością działania zarówno komornika jak i wierzyciela. Musimy mieć świadomość, że dłużnik nie będzie czekał z założonymi rękami, aż komornik pozajmuje mu konta bankowe i pozostałe składniki majątkowe. Jeżeli komornik opieszale będzie zajmował wskazany przez wierzyciela majątek to dłużnik może w międzyczasie ukryć posiadane mienie.

Dynamika działania poszczególnych kancelarii jest bardzo rożna, są bowiem kancelarie, które w dniu otrzymania wniosku podejmują realizację wskazanych czynności, ale także tacy komornicy, którym samo zarejestrowanie sprawy zajmuje około 2-3 tygodni.

Większą szybkością i determinacją w dążeniu do wyegzekwowania pieniędzy wykazują się komornicy z nowo powstałych kancelarii. Oni też chętniej wychodzą w teren i wykazują chęć współpracy z wierzycielami, szczególnie takimi którzy składają do nich większe ilości wniosków egzekucyjnych.

Podsumowanie

Wybór komornika to nie tak prosta i oczywista sprawa jakby mogło się wydawać. Możemy jednak dokonać samodzielnego wyboru komornika, wcześniej ustalając:

  • jak długo prowadzi kancelarię i ile ma zarejestrowanych spraw w roku bieżącym,
  • jaką skutecznością wykazał się w roku poprzednim,
  • czy prowadzi postępowanie z majątku dłużnika,
  • ile zajmuje rejestracja sprawy i podjęcie wnioskowanych przez wierzyciela czynności,
  • w jakich godzinach jest dostępny dla wierzyciela,
  • czy przeprowadzi czynności terenowe przy udziale wierzyciela,
  • czy ma dostęp do systemów informatycznych takich jak: Ognivo, CEPiK , PESEL NET Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Art. 2. Czynności, zadania i prawa komornika Dz.U.2017.0.1277 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

1. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.

3. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania: 1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym; 2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo: 1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty; 2) na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty; 3) weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

5. Organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, organy rentowe, o których mowa w art. 476 rodzaje spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.), banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podmioty prowadzące działalność maklerską, organy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy wspólnot mieszkaniowych, inne podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również inne instytucje są obowiązane na pisemne żądanie komornika udzielić mu informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Przepis art. 762 kara grzywny za odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji albo udzielenie informacji fałszywych ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

6. Komornik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej lub skarbowej i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.

7. W sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych lub rent mających charakter alimentów oraz w sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń wszczętych na wniosek Skarbu Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora, niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, informacje, o których mowa w ust. 5, udzielane są nieodpłatnie.

8. Informacji, o których mowa w ust. 5, udziela się w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania w oparciu o dane przekazane przez komornika.

9. Opłatę za udzielenie informacji komornik uiszcza po jej udzieleniu, na wezwanie podmiotu udzielającego informacji.

Art. 8. Zakres terytorialny działania komornika, prawo wyboru komornika

Dz.U.2017.0.1277 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. W rewirze komorniczym może działać więcej niż jeden komornik.

3. (uchylony)

4. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, do przeprowadzenia których jest właściwy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

6. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

7. Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone w obszarze właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir.

8. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli: 1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy; 2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5 000, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%; 3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000.

8a. Zaległość, o której mowa w ust. 8 pkt 1, oblicza się dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się. Skuteczność, o której mowa w ust. 8 pkt 2, oblicza się ustalając procentowy stosunek liczby spraw załatwionych poprzez wyegzekwowanie świadczenia w roku poprzednim do liczby spraw, które wpłynęły w roku poprzednim.

8b. W stosunku do komornika, który rozpoczął działalność, zaległość, o której mowa w ust. 8 pkt 1, i skuteczność, o której mowa w ust. 8 pkt 2, oblicza się po upływie roku następującego po roku, w którym złożył ślubowanie.

9. W przypadku odmowy wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komornika komornik wydaje postanowienie. Postanowienie to doręcza się tylko wierzycielowi.

10. Komornik wybrany przez wierzyciela zawiadamia niezwłocznie o wszczęciu egzekucji, wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym komorników właściwych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Zawiadomienie może być dokonane za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim przypadku dowodem zawiadomienia jest potwierdzenie transmisji danych.

11. W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 zwrot wydatków komornika poniesionych w toku egzekucji ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Nie wlicza się ich do kosztów egzekucji obciążających dłużnika.

12. Przekazując sprawę innemu komornikowi, komornik wybrany przez wierzyciela, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o przekazaniu, zwraca niewykorzystaną zaliczkę lub jej część pobraną na poczet wydatków, o których mowa w ust. 11.

13. Komornik, za zgodą wierzyciela, może przekazać całość lub część sprawy egzekucyjnej innemu komornikowi, jeżeli ten wyrazi na to zgodę.

14. Komornik właściwy do prowadzenia egzekucji, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, w chwili wszczęcia postępowania pozostaje właściwy do jego ukończenia, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy.